Väinamere hoiuala (Läänemaa)

Objekti nimetus:
Väinamere hoiuala (Läänemaa)
Maismaa pindala, ha:
3 045,0 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
63 266,7 ha
Registrikood:
KLO2000241
Pindala kokku:
66 311,7 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Telise küla;Läänemaa, Vormsi vald, Kersleti küla;Läänemaa, Vormsi vald, Diby küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Rohuküla küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Tanska küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Metsaküla küla;Läänemaa, Vormsi vald, Saxby küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Tuuru küla;Läänemaa, Vormsi vald, Sviby küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Kiviküla küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Haapsalu linn;Läänemaa, Haapsalu linn, Hobulaiu küla;Läänemaa, Vormsi vald, Rälby küla;Läänemaa, Vormsi vald, Norrby küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Allika küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Mäeküla küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Nõmme küla;Läänemaa, Vormsi vald, Rumpo küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Esivere küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Rooglaiu küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Einbi küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Pusku küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Österby küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Virtsu alevik;Läänemaa, Vormsi vald, Hullo küla;Läänemaa, Vormsi vald, Suuremõisa küla;Läänemaa, Vormsi vald, Söderby küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Varni küla;Läänemaa, Vormsi vald, Hosby küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Paslepa küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Kuke küla;Läänemaa, Vormsi vald, Förby küla;Läänemaa, Vormsi vald, Borrby küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Väinamere hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - veealuste liivamadalate (1110), liivaste ja mudaste pagurandade (1140), rannikulõugaste (1150*), laiade madalate lahtede (1160), karide (1170), esmaste rannavallide (1210), püsitaimestuga kivirandade (1220), soolakuliste muda- ja liivarandade (1310), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), püsitaimestuga liivarandade (1640), kuivade nõmmede (4030), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), puisniitude (6530*), allikate ja allikasoode (7160), liigirikaste madalsoode (7230), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) kaitse ning II lisas nimetatud liikide ja nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide, samuti I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, mille elupaiku kaitstakse, on: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), madal unilook (Sisymbrium supinum), hallhüljes (Halichoerus grypus), saarmas (Lutra lutra), viigerhüljes (Phoca hispida bottnica), võldas (Cottus gobio), teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), raudkull (Accipiter nisus), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), jäälind (Alcedo atthis), soopart (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani (Anser anser), väike-laukhani (Anser erythropus), rabahani (Anser fabalis), hallhaigur (Ardea cinerea), kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), hüüp (Botaurus stellaris), mustlagle (Branta bernicla), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), hiireviu (Buteo buteo), karvasjalg-viu (Buteo lagopus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), suurrüdi (Calidris canutus), kõvernokk-rüdi (Calidris ferruginea), väikerüdi (Calidris minuta), värbrüdi (Calidris temminckii), väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll (Charadrius hiaticula), mustviires (Chlidonias niger), valge-toonekurg (Ciconia ciconia), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), aul (Clangula hyemalis), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), väike-kirjurähn (Dendrocopos minor), põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana), tuuletallaja (Falco tinnunculus), lauk (Fulica atra), rohunepp (Gallinago media), järvekaur (Gavia arctica), punakurk-kaur (Gavia stellata), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), väänkael (Jynx torquilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), plütt (Limicola falcinellus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), mustsaba-vigle (Limosa limosa), nõmmelõoke (Lullula arborea), mudanepp (Lymnocryptes minimus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras (Melanitta nigra), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), kalakotkas (Pandion haliaetus), nurmkana (Perdix perdix), kormoran (Phalacrocorax carbo), veetallaja (Phalaropus lobatus), tutkas (Philomachus pugnax), hallrähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis apricaria), plüü (Pluvialis squatarola), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana), rooruik (Rallus aquaticus), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), kaldapääsuke (Riparia riparia), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), räusktiir (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix), tumetilder (Tringa erythropus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6519136 58°48'34" N
Y 457018 23°15'22" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.05.2007
Viimane kanne:
14.04.2016, Reigo Roasto
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000241&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles