Ropka-Ihaste looduskaitseala

Objekti nimetus:
Ropka-Ihaste looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
711,0 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
79,6 ha
Registrikood:
KLO1000633
Pindala kokku:
790,6 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Tartumaa, Kastre vald, Aardla küla;Tartumaa, Kambja vald, Soinaste küla;Tartumaa, Kambja vald, Reola küla;Tartumaa, Kastre vald, Aardlapalu küla;Tartumaa, Kastre vald, Haaslava küla;Tartumaa, Tartu linn, Tartu linn

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) Ropka-Ihaste luhta kui olulist lindude rändepeatus- ja pesitsuspaika;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), lamminiidud (6450) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*);
3) nende liikide elupaiku, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas ja milleks on tiigilendlane (Myotis dasycneme), tõugjas (Aspius aspius), hink (Cobitis taenia), võldas (Cottus gobio), vingerjas (Misgurnus fossilis), laiujur (Dytiscus latissimus), emaputk (Angelica palustris), suur-kuldtiib (Lycaena dispar) ja suur rabakiil (Leucorrhinia pectoralis);
4) nende liikide elupaiku, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas ja milleks on tutkas (Philomachus pugnax), hüüp (Botaurus stellaris), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), väikehuik (Porzana parva), rohunepp (Gallinago media), väikekajakas (Larus minutus), mustviires (Chlidonias niger), soopart ehk pahlsaba-part (Anas acuta), rukkirääk (Crex crex), täpikhuik (Porzana porzana) ja mudatilder (Tringa glareola);
5) rändlinnuliikide luitsnokk-pardi (Anas clypeata), viupardi (Anas penelope), sinikael-pardi (Anas platyrhynchos), rägapardi (Anas querquedula), suur-laukhane (Anser albifrons), rabahane (Anser fabalis), tuttvardi (Aythya fuligula), laugu (Fulica atra), naerukajaka (Larus ridibundus), kiivitaja (Vanellus vanellus), rooruigi (Rallus aquaticus) ja hallpõsk-püti (Podiceps grisegena) elupaiku;
6) pehme koeratubaka (Crepis mollis), aasnelgi (Dianthus superbus), valge vesiroosi (Nymphaea alba), ahtalehise ängelheina (Thalictrum lucidum), siberi võhumõõga (Iris sibirica), värvi-paskheina (Serratula tinctoria) ja künnapuu (Ulmus laevis) kasvukohti;
7) tiigikonna (Rana lessonae), rabakonna (Rana arvalis) ja rohukonna (Rana temporaria) elupaiku.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6469580 58°20'12" N
Y 661647 26°45'37" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
17.10.2014
Viimane kanne:
27.02.2015, Nele Jõessar
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Ropka-Ihaste LKA, Aardla järve skv. 122,6 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Ropka-Ihaste LKA, Aardlapalu pv. 101 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Ropka-Ihaste LKA, Anne pv. 35 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Ropka-Ihaste LKA, Ihaste skv. 83 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Ropka-Ihaste LKA, Poldri pv. 223,9 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Ropka-Ihaste LKA, Ropka skv. 225,2 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 6 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000633&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles