Nätsi-Võlla looduskaitseala

Objekti nimetus:
Nätsi-Võlla looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
11 390,0 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
227,3 ha
Registrikood:
KLO1000201
Pindala kokku:
11 617,3 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Pärnu linn, Männikuste küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Nätsi küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Palatu küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Kõima küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Ermistu küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Soomra küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Eassalu küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Kärbu küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Tõhela küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Kiraste küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Kalli küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Peantse küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Soeva küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Kidise küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Alu küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Aruvälja küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kaitseala kaitse-eesmärk on: 1) kaitsta ja taastada väärtuslikke soo- ja metsaökosüsteeme ja niidukooslusi ning kaitsealuste liikide elupaiku ja kasvukohti;
2) kaitsta ja taastada elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas: huumustoitelised järved ja järvikud (3160)3, liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530*), rabad (7110*), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
3) kaitsta neid liike ja nende elupaiku, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas: niidurüdi (Calidris alpina schinzii), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), merikotkas (Haliaeetus albicilla), väikepistrik (Falco columbarius), kassikakk (Bubo bubo), tutkas (Philomachus pugnax), rohunepp (Gallinago media), laululuik (Cygnus cygnus), teder (Tetrao tetrix), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), händkakk (Strix uralensis), öösorr (Caprimulgus europaeus), musträhn (Dryocopus martius), hallpea-rähn (Picus canus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), rüüt (Pluvialis apricaria), soo-loorkull (Circus pygargus), punaselg-õgija (Lanius collurio), mudatilder (Tringa glareola) ja sookurg (Grus grus);
4) kaitsta direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetamata rändlinnuliike ning nende elupaiku. Need liigid on piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), sõtkas (Bucephala clangula), tuttvart (Aythya fuligula), rabapüü (Lagopus lagopus), väike-koovitaja (Numenius phaeopus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus) ja suurkoovitaja (Numenius arquata);
5) kaitsta kaitsealust linnuliiki hallõgijat (Lanius excubitor);
6) kaitsta järgmisi kaitsealuseid taimeliike ja nende kasvukohti: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), sookäpp (Hammarbya paludosa), jumalakäpp (Orchis mascula), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. estonica), kuninga-kuuskjalg (Pedicularis sceptrum-carolinum), laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine), harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea), suur käopõll (Listera ovata), pruunikas pesajuur (Neottia nidus-avis), vööthuul-sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii), kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata), kahelehine käokeel (Platanthera bifolia), soo-neiuvaip (Epipactis palustris), siberi võhumõõk (Iris sibirica), harilik porss (Myrica gale) ja harilik ungrukold (Huperzia selago).

’Kirjeldus:
Kaitseala eesmärk on Nätsi-Võlla soo- ja metsakoosluste, poollooduslike koosluste ning kaitstavate taime- ja loomaliikide elupaikade kaitse.

Nätsi-Võlla looduskaitseala asub Pärnumaal Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla vallas. Nätsi raba võeti kaitse alla 1957. aastal. Lääne-Eesti üks suuremaid rabasid, tekkinud järve soostumisel. Raba nõlvad on järsud, keskosas on tasane laukarohke platoo. Lääne-Eestile iseloomulik tasane lageraba porsa- ja raba-jänesvillarohkete servakooslustega.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6479630 58°27'24" N
Y 504763 24°4'53" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
11.07.1957
Viimane kanne:
12.03.2018, Marika Arro
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Nätsi-Võlla LKA, Männikuste skv. 110,8 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Nätsi-Võlla LKA, Nätsi-Võlla skv 9 660,9 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Nätsi-Võlla LKA, Palatu skv. 990,4 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Nätsi-Võlla LKA, Soeva skv 556,7 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Nätsi-Võlla LKA, Tuuraste skv. 26,3 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Nätsi-Võlla LKA,Salusaarte skv 272,3 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 6 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000201&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles