Leidissoo looduskaitseala

Objekti nimetus:
Leidissoo looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
8 220,1 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
1,3 ha
Registrikood:
KLO1000263
Pindala kokku:
8 221,4 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Soolu küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Keedika küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Nõmmemaa küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Vanaküla küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Höbringi küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Jalukse küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Variku küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Leidissoo looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) Lääne-Eestile tüüpilise, inimtegevusest oluliselt mõjutamata Sendri ja Leidissoo raba ning väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike, haruldaste ja kaitset väärivate koosluste kaitse;
2) EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisa liikide ja I lisas nimetamata liikide, mis on ühtlasi III kaitsekategooria liigid, – soo-loorkulli (Circus pygargus), sookure (Grus grus), karvasjalg-viu e taliviu (Buteo lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tedre (Tetrao tetrix) ning I ja II kategooria kaitsealuste liikide kaitse;
3) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – metsastunud luidete (2180)3, luidetevaheliste niiskete nõgude (2190), liiva-alade vähetoiteliste järvede (3110), looduslikult rohketoiteliste järvede (3150), looduslikult huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160), kuivade nõmmede (4030), sinihelmikakoosluste (6410), looduslikus seisundis rabade (7110*), rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade (7120), siirde- ja õõtsiksoode (7140), lubjarikaste lääne-mõõkrohuga madalsoode (7210), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse;
4) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide, sealhulgas saarma (Lutra lutra), kes on ühtlasi III kaitsekategooria kaitsealune liik, ja II kaitsekategooria liigi elupaikade kaitse.

’Kirjeldus:
Leidissoo looduskaitseala asub Läänemaal Noarootsi, Nõva ja Lääne-Nigula vallas. Kaitseala moodustati 2002. aastal eesmärgiga kaitsta Sendri soo ja Leidissoo maastikukompleksi ning seal levivaid nii liigivaesid kui ka liigirikkaid lagemadalsookooslusi. Samuti soodes elavate kaitsealuste loomaliikide, kaljukotka, rabapüü, sookure jt, elupaikade kaitseks. Kaitseala pindala on 8221,4 ha.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6550706 59°5'41" N
Y 484012 23°43'15" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
05.11.2002
Viimane kanne:
21.04.2014, Nele Jõessar
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Leidissoo LKA, Kürema pv. 157,9 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Leidissoo LKA, Luusna skv. 31,7 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Leidissoo LKA, Sendri pv. 449 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Leidissoo LKA, Suurraba skv. 4 252,5 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Leidissoo LKA, Tammetõru skv. 807,4 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Leidissoo LKA, Tillutare skv. 1 408,7 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Leidissoo LKA, Vallipää pv. 287,5 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Leidissoo LKA, Änniste pv. 826,8 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 8 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000263&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles