Hiiumaa laidude maastikukaitseala

Objekti nimetus:
Hiiumaa laidude maastikukaitseala
Maismaa pindala, ha:
561,7 ha
Tüüp:
kaitseala - maastikukaitseala
Veeosa pindala, ha:
2 661,8 ha
Registrikood:
KLO1000471
Pindala kokku:
3 223,5 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Jõeküla küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Sarve küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Valipe küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Salinõmme küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kalgi küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Soonlepa küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Aruküla küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Hiiumaa laidude maastikukaitseala eesmärk on kaitsta:
1) Väinamere laidudele ning Hiiumaa kagurannikule iseloomulikke kooslusi ja maastikke, sealhulgas arhitektuuri- ja pärandkultuuriobjekte, ning lindudele olulisi rändepeatus- ja pesitsuspaiku;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150*), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630*), püsitaimestuga liivarannad (1640), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad - 6210), lood (alvarid - 6280*), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530*), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*);
3) liike, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas. Need on valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), laululuik (Cygnus cygnus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), väiketiir (Sterna albifrons), randtiir (Sterna paradisaea) ja vööt-põõsalind (Sylvia nisoria);
4) liiki, mida direktiiv 2009/147/EÜ nimetab II lisas. See on sõtkas (Bucephala clangula);
5) liike, mida direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ja nende elupaiku. Need on soohiilakas (Liparis loeselii), hallhüljes (Halichoerus grypus) ja viigerhüljes (Phoca hispida botnica);
6) kaitstavate elupaigatüüpidega seotud kaitsealuseid liike. Need on kare jürilill (Cardamine hirsuta), randtarn (Carex extensa), kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata), soo-neiuvaip (Epipactis palustris), harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea), hall soolmalts (Halimione pedunculata), harilik muguljuur (Herminium monorchis), hall käpp (Orchis militaris), kärbesõis (Orphys insectifera), rand-kirburohi (Polygonum oxyspermum), rand-soodahein (Suaeda maritima), longus rippsammal (Antitrichia curtipendula), lepa-kärbseseen (Amanita friabilis), värviline lehtervahelik (Leucopaxillus compactus), kollane kivipuravik
(Boletus impolitus), kõre (Bufo calamita), põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssoni), kivirullija (Arenaria interpres), liivatüll (Charadrius hiaticula), ristpart (Tadorna tadorna) ja punajalg-tilder (Tringa totanus).

’Kirjeldus:
Hiiumaa laidude maastikukaitseala on loodud 1962. aastal Väinamere laidude kaitseks. Kaitseala laiendati 1971. ja 1998. aastal Hiiumaa kaguranniku iseloomulike koosluste (Salinõmme soolak) ja maastike ning laide ümbritseva mereala kaitseks. Suuremateks saarteks on Saarnaki (148 ha), Hanikatsi (85 ha) ja Vareslaid (31 ha). Saarte taimkattes on levinud niidud, kadastikud ja metsad. Hanikatsi laiul kasvab laialehine salumets (12 ha). Aastasadu inimeste poolt asustatud Saarnaki (alates 1564. a.) ja Hanikatsi (1623. a.) laiul enam püsiasustust ei ole. Kaitseala külastuskeskus asub Salinõmmes.

Pesitsevad linnuliigid: Cygnus cygnus, Crex crex, Recurvirostra avosetta, Sterna caspia.

Lisaks on registreeritud: Haliaetus albicilla, Pandion haliaetus, Gavia arctica, Podiceps griseigena, Botaurus stellaris, Cygnus columbianus, Anser erytropus, Circus cyaneus, Falco columbarius, Grus grus, Larus fuscus, Sterna sandvicensis, Columba oenas, Halichoerus grypus, Pusa hispida.

Kaitsealused taimeliigid: Scabiosa columbaria, Cardamine hirsuta, Viola elatior, Halimione pedunculata, Suaeda maritima, Polygonum oxyspermum, Herminium monorchis, Ophrys insectifera, Carex extensa, Porella cordeana, Petrogonium gracile. (Statistika, 1999)

Leitud kokku ligi 600 liiki soontaimi (Hanikatsi 444).
Salinõmme soolak: rand-soodahein, hall soolmalts: II kat, soolarohi, valge kastehein.

Laiud ja neid ümbritsev meri on peatuspaigaks 187 linnuliigile, pesitseb 82.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6517132 58°47'24" N
Y 445453 23°3'23" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
28.05.1958
Viimane kanne:
05.06.2015, Kairi Villak
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Hiiumaa laidude MKA, Hanikatsi salumetsa skv. 17,3 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Hiiumaa laidude MKA, Laidelahe skv. 1 440,8 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Hiiumaa laidude MKA, Laidude skv. 267,7 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Hiiumaa laidude MKA, Langekare skv. 9,9 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Hiiumaa laidude MKA, Passi pv. 3,8 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Hiiumaa laidude MKA, Salinõmme soolaku skv. 231,3 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Hiiumaa laidude MKA, Soonlepa lahe pv. 528,1 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Hiiumaa laidude MKA, Soonlepa lahe saarte skv. 73,8 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Hiiumaa laidude MKA, Viigri skv. 650,7 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 9 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000471&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles