Haanja looduspark

Objekti nimetus:
Haanja looduspark
Maismaa pindala, ha:
16 687,9 ha
Tüüp:
kaitseala - maastikukaitseala
Veeosa pindala, ha:
351,7 ha
Registrikood:
KLO1000469
Pindala kokku:
17 039,6 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Jaanipeebu küla;Võrumaa, Rõuge vald, Saluora küla;Võrumaa, Võru vald, Hinsa küla;Võrumaa, Rõuge vald, Hulaku küla;Võrumaa, Rõuge vald, Ala-Tilga küla;Võrumaa, Võru vald, Tohkri küla;Võrumaa, Rõuge vald, Tialasõ küla;Võrumaa, Rõuge vald, Horoski küla;Võrumaa, Rõuge vald, Vadsa küla;Võrumaa, Rõuge vald, Kaldemäe küla;Võrumaa, Rõuge vald, Tõnkova küla;Võrumaa, Rõuge vald, Kaaratautsa küla;Võrumaa, Rõuge vald, Soomõoru küla;Võrumaa, Rõuge vald, Mustahamba küla;Võrumaa, Rõuge vald, Ala-Suhka küla;Võrumaa, Võru vald, Kolepi küla;Võrumaa, Rõuge vald, Augli küla;Võrumaa, Rõuge vald, Pulli küla;Võrumaa, Rõuge vald, Kokõjüri küla;Võrumaa, Võru vald, Koloreino küla;Võrumaa, Rõuge vald, Kuuda küla;Võrumaa, Võru vald, Sooküla küla;Võrumaa, Rõuge vald, Sandisuu küla;Võrumaa, Võru vald, Andsumäe küla;Võrumaa, Rõuge vald, Jugu küla;Võrumaa, Rõuge vald, Rõuge alevik;Võrumaa, Võru vald, Kündja küla;Võrumaa, Rõuge vald, Vodi küla;Võrumaa, Rõuge vald, Vänni küla;Võrumaa, Rõuge vald, Saika küla;Võrumaa, Rõuge vald, Nogu küla;Võrumaa, Rõuge vald, Kaloga küla;Võrumaa, Rõuge vald, Hapsu küla;Võrumaa, Rõuge vald, Palujüri küla;Võrumaa, Rõuge vald, Mäe-Suhka küla;Võrumaa, Võru vald, Pari küla;Võrumaa, Rõuge vald, Peedo küla;Võrumaa, Rõuge vald, Palanumäe küla;Võrumaa, Rõuge vald, Viitina küla;Võrumaa, Rõuge vald, Ortumäe küla;Võrumaa, Rõuge vald, Nursi küla;Võrumaa, Rõuge vald, Tsutsu küla;Võrumaa, Rõuge vald, Haki küla;Võrumaa, Võru vald, Mõisamäe küla;Võrumaa, Rõuge vald, Toodsi küla;Võrumaa, Rõuge vald, Piipsemäe küla;Võrumaa, Võru vald, Holsta küla;Võrumaa, Rõuge vald, Villa küla;Võrumaa, Võru vald, Noodasküla küla;Võrumaa, Rõuge vald, Murdõmäe küla;Võrumaa, Rõuge vald, Haavistu küla;Võrumaa, Rõuge vald, Härämäe küla;Võrumaa, Rõuge vald, Ihatsi küla;Võrumaa, Võru vald, Tootsi küla;Võrumaa, Rõuge vald, Hotõmäe küla;Võrumaa, Rõuge vald, Mäe-Lüütsepä küla;Võrumaa, Rõuge vald, Rebäse küla;Võrumaa, Rõuge vald, Rasva küla;Võrumaa, Rõuge vald, Kokõ küla;Võrumaa, Rõuge vald, Mallika küla;Võrumaa, Rõuge vald, Mahtja küla;Võrumaa, Rõuge vald, Meelaku küla;Võrumaa, Rõuge vald, Ruusmäe küla;Võrumaa, Rõuge vald, Lauri küla;Võrumaa, Rõuge vald, Paaburissa küla;Võrumaa, Rõuge vald, Handimiku küla;Võrumaa, Rõuge vald, Kirbu küla;Võrumaa, Rõuge vald, Tummelka küla;Võrumaa, Rõuge vald, Mäe-Tilga küla;Võrumaa, Võru vald, Paloveere küla;Võrumaa, Rõuge vald, Miilimäe küla;Võrumaa, Rõuge vald, Puspuri küla;Võrumaa, Rõuge vald, Kõomäe küla;Võrumaa, Rõuge vald, Kähri küla;Võrumaa, Rõuge vald, Udsali küla;Võrumaa, Rõuge vald, Vaalimäe küla;Võrumaa, Võru vald, Luhte küla;Võrumaa, Rõuge vald, Tsiamäe küla;Võrumaa, Rõuge vald, Hallimäe küla;Võrumaa, Rõuge vald, Kääraku küla;Võrumaa, Rõuge vald, Kahrila-Mustahamba küla;Võrumaa, Rõuge vald, Tindi küla;Võrumaa, Rõuge vald, Muna küla;Võrumaa, Rõuge vald, Sika küla;Võrumaa, Rõuge vald, Raagi küla;Võrumaa, Võru vald, Käpa küla;Võrumaa, Rõuge vald, Kurgjärve küla;Võrumaa, Rõuge vald, Mõõlu küla;Võrumaa, Rõuge vald, Aabra küla;Võrumaa, Rõuge vald, Tsolli küla;Võrumaa, Rõuge vald, Möldri küla;Võrumaa, Rõuge vald, Simula küla;Võrumaa, Rõuge vald, Resto küla;Võrumaa, Rõuge vald, Uue-Saaluse küla;Võrumaa, Rõuge vald, Pressi küla;Võrumaa, Võru vald, Voki küla;Võrumaa, Rõuge vald, Leoski küla;Võrumaa, Rõuge vald, Kiidi küla;Võrumaa, Rõuge vald, Saagri küla;Võrumaa, Võru vald, Vaarkali küla;Võrumaa, Rõuge vald, Pausakunnu küla;Võrumaa, Võru vald, Saaremaa küla;Võrumaa, Rõuge vald, Trolla küla;Võrumaa, Rõuge vald, Raudsepä küla;Võrumaa, Rõuge vald, Hanija küla;Võrumaa, Rõuge vald, Kergatsi küla;Võrumaa, Rõuge vald, Soodi küla;Võrumaa, Rõuge vald, Suurõ-Ruuga küla;Võrumaa, Rõuge vald, Holdi küla;Võrumaa, Rõuge vald, Muduri küla;Võrumaa, Rõuge vald, Kahru küla;Võrumaa, Rõuge vald, Tuuka küla;Võrumaa, Rõuge vald, Kokõmäe küla;Võrumaa, Rõuge vald, Purka küla;Võrumaa, Rõuge vald, Simmuli küla;Võrumaa, Rõuge vald, Kotka küla;Võrumaa, Rõuge vald, Hämkoti küla;Võrumaa, Rõuge vald, Vakari küla;Võrumaa, Võru vald, Mõksi küla;Võrumaa, Rõuge vald, Järvekülä küla;Võrumaa, Rõuge vald, Külma küla;Võrumaa, Rõuge vald, Jaanimäe küla;Võrumaa, Rõuge vald, Tiidu küla;Võrumaa, Rõuge vald, Vastsekivi küla;Võrumaa, Rõuge vald, Haanja küla;Võrumaa, Rõuge vald, Plaani küla;Võrumaa, Rõuge vald, Lutika küla;Võrumaa, Rõuge vald, Plaksi küla;Võrumaa, Rõuge vald, Soekõrdsi küla;Võrumaa, Võru vald, Tüütsmäe küla;Võrumaa, Rõuge vald, Vorstimäe küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Haanja looduspargi kaitse-eesmärk on:
1) kaitsta, säilitada ja tutvustada Eesti kõrgeimat kuhjelist saarkõrgustikku, esinduslikke ürgorgusid, loodusja
pärandmaastikke ning looduse mitmekesisust, aidata kaasa kohaliku eluolu edendamisele ja säästva
puhkemajanduse arengule ning kaitsta kaitsealuste liikide elupaiku;
2) kaitsta nende liikide elupaiku, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku
linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7‒25) nimetab I lisas. Need liigid on väike-konnakotkas
(Aquila pomarina), must-toonekurg (Ciconia nigra), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), laanerähn
(Picoides tridactylus), laanepüü (Bonasa bonasia), roo-loorkull (Circus aeruginosus), rukkirääk (Crex crex),
musträhn (Dryocopus martius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), värbkakk (Glaucidium passerinum),
sookurg (Grus grus), punaselg-õgija (Lanius collurio), nõmmelõoke (Lullula arborea), hallpea-rähn (Picus
canus), täpikhuik (Porzana porzana), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), jäälind (Alcedo atthis),
viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos) ja händkakk (Strix uralensis);
3) kaitsta, säilitada ja taastada elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade
ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas,
ja nende liikide elupaiku, mida see direktiiv nimetab II lisas. Need I lisa elupaigatüübid on liiva-alade
vähetoitelised järved (3110)3, vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni
kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised
järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210*), liigirikkad niidud
lubjavaesel mullal (6270*), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürtpunanupuga
niidud (6510), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja
allikasood (7160), nõrglubja-allikad (7220*), liigirikkad madalsood (7230), liivakivipaljandid (8220), vanad
loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel
ja moreenikuhjatistel (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*).
Direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liigid, mille elupaiku kaitstakse, on harilik kobarpea (Ligularia
sibirica), harivesilik (Triturus cristatus), harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis),
rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), saarmas (Lutra lutra), karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), kollane
kivirik (Saxifraga hirculus) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);
4) kaitsta ja säilitada Viitina, Uue-Saaluse ja Rogosi mõisa parke ja kaitsealale jäävaid kaitstava looduse
üksikobjekte.

’Kirjeldus:
Haanja looduspark paikneb viie valla (Haanja, Rõuge, Võru, Lasva, Vastseliina) maadel. Suur-Munamägi koos Vaskna ja Tuuljärvega, Vällamägi koos Küla-, Pera- ja Vahejärvega ning Rõuge järvestik võeti kaitse alla 1957. aastal. Kaitse-eesmärgiks on Haanja kõrgustikule iseloomuliku looduse ja pärandkultuurmaastike kaitse. Tähelepanuväärsetest maastikuelementidest asuvad looduspargis veel Hinni kanjon ja allikas, Ööbikuorg, Rõuge ürgorg, Kaudimäe salumets, Uue-Saaluse park ja mõisa varemed, Kütiorg, Tõiva oja org koos laialehise metsaga, Meegumägi ja Viitina järv. Lisaks loodusväärtustele asub siin hulgaliselt ka kultuuriloolisi objekte.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6402372 57°43'35" N
Y 680774 27°2'5" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
11.07.1957
Viimane kanne:
26.07.2016, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Haanja LP, Hainjärve skv. 45,5 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Haanja LP, Hinni skv. 4,1 sihtkaitsevöönd V - Maastikukaitseala
Haanja LP, Hoiuküla pv. 1 516,8 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Haanja LP, Jaanivariku skv. 15,1 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Haanja LP, Jürihani skv. 149,2 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Haanja LP, Keskusala pv. 452,7 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Haanja LP, Kütioru skv. 222 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Haanja LP, Lakõsuu skv. 14 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Haanja LP, Munamäe skv 17,6 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Haanja LP, Pargi pv. 31,4 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala

« | Eelmised | 1 2 | Järgmised | » | Kuva kõik

Kokku 18 kirjet 2 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000469&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles