Mullutu-Loode hoiuala

Objekti nimetus:
Mullutu-Loode hoiuala
Maismaa pindala, ha:
4 125,3 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
1 095,3 ha
Registrikood:
KLO2000322
Pindala kokku:
5 220,6 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Nasva alevik;Saaremaa, Saaremaa vald, Mullutu küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Ulje küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Parila küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Tõlli küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Hirmuste küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Mändjala küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Kogula küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Kõrkküla küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Vennati küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Laheküla küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Karida küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Paevere küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Mullutu-Loode hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - rannikulõugaste (1150*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), puisniitude (6530*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*), nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), sarvikpütt (Podiceps auritus), hüüp (Botaurus stellaris), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), rabahani (Anser fabalis), hallhani (Anser anser), viupart (Anas penelope), rääkspart (Anas strepera), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), soopart (Anas acuta), rägapart (Anas querquedula), luitsnokk-part (Anas clypeata), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), sõtkas (Bucephala clangula), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel (Mergus serrator), jääkoskel (Mergus merganser), roo-loorkull (Circus aeruginosus), teder (Tetrao tetrix), rooruik (Rallus aquaticus), täpikhuik (Porzana porzana), rukkirääk (Crex crex), lauk (Fulica atra), sookurg (Grus grus), kiivitaja (Vanellus vanellus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), suurkoovitaja (Numenius arquata), mudatilder (Tringa glareola), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), mustviires (Chlidonias niger), musträhn (Dryocopus martius), väike-kirjurähn (Dendrocopus minor), hänilane (Motacilla flava), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) ja punaselg-õgija (Lanius collurio).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6458380 58°15'19" N
Y 403170 22°21'1" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.05.2007
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000322&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles