Alam-Pedja looduskaitseala

Objekti nimetus:
Alam-Pedja looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
33 890,0 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
506,4 ha
Registrikood:
KLO1000455
Pindala kokku:
34 396,4 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Viljandimaa, Viljandi vald, Lalsi küla;Tartumaa, Elva vald, Vihavu küla;Tartumaa, Tartu vald, Siniküla küla;Jõgevamaa, Põltsamaa vald, Altnurga küla;Jõgevamaa, Põltsamaa vald, Nõmavere küla;Jõgevamaa, Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla;Tartumaa, Elva vald, Väike-Rakke küla;Tartumaa, Elva vald, Rämsi küla;Viljandimaa, Viljandi vald, Taganurga küla;Jõgevamaa, Põltsamaa vald, Jüriküla küla;Tartumaa, Tartu vald, Valmaotsa küla;Tartumaa, Elva vald, Nasja küla;Tartumaa, Tartu linn, Ilmatsalu küla;Viljandimaa, Viljandi vald, Vaibla küla;Viljandimaa, Viljandi vald, Meleski küla;Tartumaa, Elva vald, Verevi küla;Tartumaa, Tartu vald, Kärevere küla;Jõgevamaa, Põltsamaa vald, Võisiku küla;Jõgevamaa, Põltsamaa vald, Lebavere küla;Tartumaa, Elva vald, Saare küla;Tartumaa, Elva vald, Palupõhja küla;Viljandimaa, Viljandi vald, Järtsaare küla;Tartumaa, Elva vald, Teilma küla;Viljandimaa, Viljandi vald, Odiste küla;Tartumaa, Elva vald, Poriküla küla;Jõgevamaa, Põltsamaa vald, Umbusi küla;Jõgevamaa, Põltsamaa vald, Pikknurme küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) ulatuslikul alal ökosüsteemide looduslikku mitmekesisust, tagades võimalikult suurel osal kaitsealast metsa- ja sookoosluste loodusliku arengu ja niidukoosluste püsimise ning kaitsealuste liikide elupaikade säilimise;
2) liike, keda nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need on viis linnuliiki, kes on ühtlasi I kategooria kaitsealused liigid, ja väikeluik (Cygnus columbianus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), rohunepp (Gallinago media), laanerähn (Picoides tridactylus), metsis (Tetrao urogallus), kes on ühtlasi II kategooria kaitsealused liigid, ning laanepüü (Bonasa bonasia), öösorr (Caprimulgus europaeus), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), rukkirääk (Crex crex), musträhn (Dryocopus martius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), sookurg (Grus grus), punaselg-õgija (Lanius collurio), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), herilaseviu (Pernis apivorus), hallpea-rähn ehk hallrähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis apricaria), täpikhuik (Porzana porzana), händkakk (Strix uralensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix), mudatilder (Tringa glareola), kes on ühtlasi III kategooria kaitsealused liigid, ja rändlinnud;
3) II kategooria kaitsealuseid liike. Need on väikekoskel (Mergus albellus), väikekajakas (Larus minutus) ja mustsaba-vigle (Limosa limosa);
4) III kategooria kaitsealuseid liike. Need on hallõgija (Lanius excubitor), männi-käbilind (Loxia pytyopsittacus), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), heletilder (Tringa nebularia) ja punajalg-tilder (Tringa totanus);
5) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need on jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), lubjavaesel mullal liigirikkad niidud (6270*), lamminiidud (6450), puisniidud (6530*), rabad (7110*), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*), siirdesoo- ja rabametsad (91D0*), lammi-lodumetsad (91E0*) ja laialehised lammimetsad (91F0);
6) liikide elupaiku, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas. Need on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), kollane kivirik (Saxifraga hirculus), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), tõugjas (Aspius aspius), tiigilendlane (Myotis dasycneme), mis on ühtlasi II kategooria kaitsealused liigid; suur-kuldtiib (Lycaena dispar), hink (Cobitis taenia), võldas (Cottus gobio), vingerjas (Misgurnus fossilis), saarmas (Lutra lutra), kes on ühtlasi III kategooria kaitsealused liigid.

’Kirjeldus:
Alam-Pedja looduskaitseala asub Võrtsjärve nõos Jõgeva-, Viljandi- ja Tartumaal. Kaitseala on loodud 1994. a. rikkumata veerežiimiga ühtse maastikukompleksi kaitseks, kus esineb suuri soid, erinevaid metsatüüpe sh haruldasi humalatega lammimetsi, suuri jõgesid oma vanajõgedega ning ulatuslikke luhaalasid. Alam-Pedja kaitseala kuulub Eesti suuremate looduskaitsealade hulka, siinseks eripäraks on väga madal inimasustus. Alam-Pedja sood on lauka- ja älverikkad, soo on elupaigaks paljudele haruldastele taimedele ning ohustatud linnuliikidele. Luhaalad on tähtsad ohustatud linnuliikide (suur- ja väike-konnakotkas, rohunepp) elupaigad. Samuti peatuvad siin kevadel ja sügisel läbirändavad veelinnud. Emajõe vanajõed on olulised kalade kudealad. Kaitseala pindala on 34396,4 ha.

Turism: on olemas infotahvlid, puhkekohad, õpperajad Kirnas ja Sellis.

Pesitsevad linnuliigid: Alcedo atthis, Aquila chrysaetos, Aquila clanga, Aquila pomarina, Asio flammeus, Bonasa bonasia, Botaurus stellaris, Bubo bubo, Caprimulgus europeaus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia niger, Circus aeruginosus, Circus cyaenus, Circus pygargus, Coracias garrulus, Crex crex, Dendrocopus leucotos, Dryocopus martius, Falco columbarius, Ficedula parva, Gallinago media, Glaucidium passerinum, Grus grus, Haliaeetus albicilla, Lagopus lagopus, Lanius collurio, Lullula arborea, Pandion haliaetus, Pernis apivorus, Philomachus pugnax, Picoides tridactylus, Picus canus, Pluvialis apricaria, Podiceps auritus, Porzana porzana, Sterna hirundo, Strix uralensis, Sylvia nisoria, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Tringa glareola.

Läbirändavad liigid: Cygnus columbianus, Cygnus cygnus, Falco peregrinus, Larus fuscus, Lymnocryptes minimus, Sterna caspia.

Lisaks on registreeritud: Circaetus gallicus, Podiceps griseigena, Mustela lutreola, Lutra lutra, Myotis nattereri, Myotis dasycneme, Myotis daubentoni, Plecotus auritus, Eptesicus nilssoni, Vespertilio murinus, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, Siluris glanis, Rana arvalis, Aspius aspius.

Kaitealused taimeliigid: Nuphar lutea, Corallorhiza trifida, Dactylorhiza baltica, Lycopodium clavatum, Huperzia selago, Nymphaea alba, Daphne mezereum, Viola uliginosa, Ulmus laevis, Allium ursinum, Gladiolus imbricatus, Cypripedium calceous, Listeta ovata, Epipactis helleborine, Goodyera repens, Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha, Gymnadenia conopsea, Dactylorhiza maculata, Anastrophyllum hellerianum-s, Dactylorhiza Fuchsii, Dactylorhiza incarnata, Liparis loeselii, Saxifraga hirculus, Anastrophyllum hellerianum. (P. Kiristaja,1998; K. Möller, 1998; Statistika, 1999).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6483572 58°28'26" N
Y 626576 26°10'11" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
17.02.1994
Viimane kanne:
21.04.2014, Nele Jõessar
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Alam-Pedja LKA, Aiu skv. 106,7 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Alam-Pedja LKA, Altnurga pv. 111,1 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Alam-Pedja LKA, Emajõe luha skv. 2 042,2 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Alam-Pedja LKA, Emajõe-Pedja-Põltsamaa pv. 317,3 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Alam-Pedja LKA, Ihamakingu pv. 19,1 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Alam-Pedja LKA, Jõesuu skv. 923,1 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Alam-Pedja LKA, Jüriküla skv. 281,6 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Alam-Pedja LKA, Kamari pv. 222,5 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Alam-Pedja LKA, Karisto loodusreservaat 879,5 loodusreservaat Ia - Loodusreservaat
Alam-Pedja LKA, Kulu soo skv. 1 338 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

« | Eelmised | 1 2 3 4 | Järgmised | » | Kuva kõik

Kokku 38 kirjet 4 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000455&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles