Puhatu looduskaitseala

Objekti nimetus:
Puhatu looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
12 679,0 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
145,1 ha
Registrikood:
KLO1000042
Pindala kokku:
12 824,1 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Põhja regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Agusalu küla;Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Permisküla küla;Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Kuningaküla küla;Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Konsu küla;Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Puhatu küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Puhatu looduskaitseala eesmärk on kaitsta:
1) Puhatu soostiku ja sellega piirnevate alade koosluste, maastiku ja elustiku mitmekesisust ning kaitsealuseid liike;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on metsastunud luited (2180), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210*), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*), siirdesoo- ja rabametsad (91D0*), lammi-lodumetsad (91E0*) ning laialehised lammimetsad (91F0);
3) kaitsealuseid liike, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas, ning nende liikide elupaiku. Need on järvekaur (Gavia arctica), kalakotkas (Pandion haliaetus), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), laanepüü (Bonasa bonasia), laululuik (Cygnus cygnus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), must-toonekurg (Ciconia nigra), punaselg-õgija (Lanius collurio), rüüt (Pluvialis apricaria), soo-loorkull (Circus pygargus), sookurg (Grus grus), sooräts (Asio flammeus), teder (Tetrao tetrix), tutkas (Philomachus pugnax), väikepistrik (Falco columbarius) ja välja-loorkull (Circus cyaneus);
4) kaitsealuseid liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ning nende liikide elupaiku. Need on ida-võsalill (Moehringia lateriflora), laialehine nestik (Cinna latifolia), palu-karukell (Pulsatilla patens), roheline kaksikhammas (Dicranum viride) ja vingerjas (Misgurnus fossilis);
5) kaitsealuseid linnuliike hallõgijat (Lanius excubitor), heletildrit (Tringa nebularia), kanakulli (Accipiter gentilis), mudaneppi (Lymnocryptes minimus), mustsaba-viglet (Limosa limosa), rabapüüd (Lagopus lagopus), suurkoovitajat (Numenius arquata) ja väikekoovitajat (Numenius phaeopus) ning nende liikide elupaiku;
6) rändlinnuliike kiivitajat (Vanellus vanellus), sinikael-parti (Anas platyrhynchos), sõtkast (Bucephala clangula), tuttvarti (Aythya fuligula) ja viuparti (Anas penelope) ning nende liikide elupaiku.

’Kirjeldus:
Puhatu looduskaitseala asub Ida-Virumaal Illuka vallas. 1967. a-l võeti kaitse alla Boroni jõe ürgorg, 1990. a-l loodi praeguse Puhtu LKA lõunaossa Permisküla taimestiku mikrokaitseala. Oma praegustes piirides on 1999. a-st. Loodud Puhatu soostiku ja sealsete kaitsealuste liikide kaitseks. Puhatu soostik on üks viimaseid säilinud suuri siirdesooalasid Eestis. Koosneb Puhatu soost ning selle ümber koondunud mitmekümnest väiksemast soost. Ala suurimaks rikkuseks on sealne linnustik, I kategooria liikidest elavad seal näiteks merikotkas, kalakotkas, kaljukotkas ning rabakana (kas on sama mis rabapüü?) ja II kategooriast metsis, lisaks mitmed suurkiskjad. Samuti leidub Puhatu LKA-l mitmete kaitstavate taimede kasvukohti (ida-võsalill). Ala on oluline ka paljude liikide rändeteena. Kaitseala pindala on 12386,4 ha.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6562353 59°8'46" N
Y 713512 27°43'57" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
17.01.1967
Viimane kanne:
27.11.2018, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Puhatu LKA, Agusalu skv. 575,2 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Puhatu LKA, Gluboki pv. 286,6 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Puhatu LKA, Gorodenka oja skv. 67,4 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Puhatu LKA, Gorodenka skv. 74 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Puhatu LKA, Konsutagune pv. 155,8 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Puhatu LKA, Kuningaküla skv. 430 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Puhatu LKA, Kuusiku tee pv. 131,9 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Puhatu LKA, Laukasoo skv. 1 107,1 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Puhatu LKA, Liguski skv. 150,7 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Puhatu LKA, Lutsina skv. 585 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

« | Eelmised | 1 2 3 | Järgmised | » | Kuva kõik

Kokku 24 kirjet 3 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000042&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles