Lindi looduskaitseala

Objekti nimetus:
Lindi looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
1 777,9 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000517
Pindala kokku:
1 777,9 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Pärnu linn, Lindi küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Kavaru küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Päraküla küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Kõpu küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Kõima küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Marksa küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) Lindi soostikku ja väärtuslikke metsakooslusi, ohustatud ja kaitsealuseid liike;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas. Need on metsastunud luited (2180), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
3) kaitsealust liiki, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ja selle elupaika. See liik on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);
4) kaitsealuseid liike ja nende elupaiku. Need liigid on harilik jugapuu (Taxus baccata), väike käopõll (Listera cordata), harilik kopsusamblik (Lobaria pulmonaria), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), laanerähn (Picoides tridactylus), laanepüü (Bonasa bonasia), sarvikpütt (Podiceps auritus), händkakk (Strix uralensis), värbkakk (Glaucidium passerinum), õõnetuvi (Columba oenas), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina) ja merikotkas (Haliaeetus albicilla).

’Kirjeldus:
Lindi looduskaitseala asub 7 lahustükina Pärnumaal Tõstamaa ja Audru valla piiril. Praeguse kaitseala piiresse jäävad hariliku jugapuu levimisalad võeti kaitse alla juba 1958. aastal. 1981. aastal sookaitsealade moodustamisel võeti ühe soona kaitse alla ka Lindi raba. 1999. aastal liideti Lindi raba ümbruses esinevad kaitstavate liikide leiukohad ja elupaigad üheks looduskaitsealaks. Kaitseala eesmärgiks on kaitsealuste taimede kasvukohtade ja loomade elupaikade, sooalade ja neid ümbritsevate metsade kaitse. Lindi soo on tekkinud Litoriinamere laguunis, kõrge luiteseljandikuga piiratud nõos. Luitevalli taga moodustuvad järvekesed, mis enamikus kesksuveks kaovad. Kaitseala pindala on 1778 ha.

Haudelinnud: Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra, Podiceps auritus, Grus grus, Tetrao tetrix, Pluvialis apricaria, Tringa Glareola, Tringa ochropus, Tringa totanus, Cuculus canorus, Caprimulgus europaeus, Alauda arvensis, Anthus pratensis, Anthus trivialis, Motacilla alba, Troglodytes troglodytes, Erithacus rubecula, Saxicola rubetra, Turdus philomelos, Turdus iliacus, phylloscopus collybita, Phylloscopus trochilus, Ficedula hypoleuca, Lanius collurio, Fringilla coeleles.

Kaitseala külastavad ka: Circus aeruginosus, Columba oenas, Apus apus, Dryocopus martius, Dendrocopos major ja Carduelis spinus.

Kaitsealused taimeliigid: Listera cordata, Epipactis helleborine, Taxus baccata.
(Keskkonnaekspertiis, 1998)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6465214 58°19'38" N
Y 511827 24°12'6" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
12.09.1958
Viimane kanne:
27.09.2019, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Lindi LKA, Kõima skv. 155,2 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Lindi LKA, Lindi pv. 133,2 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Lindi LKA, Lindi raba pv. 65,2 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Lindi LKA, Lindi raba skv. 711,6 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Lindi LKA, Lindi skv. 261,5 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Lindi LKA, Metsa skv. 99,6 sihtkaitsevöönd V - Maastikukaitseala
Lindi LKA, Potsepa skv. 351,6 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 7 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000517&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles