Luitemaa looduskaitseala

Objekti nimetus:
Luitemaa looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
8 722,5 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
2 578,8 ha
Registrikood:
KLO1000282
Pindala kokku:
11 301,3 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Häädemeeste vald, Sooküla küla;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Häädemeeste alevik;Pärnumaa, Saarde vald, Ilvese küla;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Rannametsa küla;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Soometsa küla;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Piirumi küla;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Võidu küla;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Pulgoja küla;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Papisilla küla;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Võiste alevik;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Leina küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Luitemaa looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - veealuste liivamadalate (1110), liivaste ja mudaste pagurandade (1140), rannikulõugaste (1150*), laiade madalate lahtede (1160), püsitaimestuga kivirandade (1220), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), hallide luidete (2130*), metsastunud luidete (2180), luidetevaheliste niiskete nõgude (2190), huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160), jõgede ja ojade (3260), sinihelmikakoosluste (6410), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), puisniitude (6530*), looduslikus seisundis rabade (7110*), rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade (7120), siirde- ja õõtsiksoode (7140), allikate ja allikasoode (7160), liivakivipaljandite (8220), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*), rusukallete ja jäärakute metsade (9180*), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*), lammi-lodumetsade (91E0*) ning laialehiste lammimetsade (91F0) kaitse;
2) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide - saarma (Lutra lutra), hingi (Cobitis taenia), emaputke (Angelica palustris) ja karvase maarjalepa (Agrimonia pilosa), millised on kõik ühtlasi III kategooria kaitsealused liigid, ning jõesilmu (Lampetra fluviatilis) ja lõhe (Salmo salar) elupaikade kaitse;
3) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide, millised on ühtlasi ka II kategooria kaitsealused liigid, kaitse;
4) nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide, millised on ühtlasi I ja II kategooria kaitsealused liigid, kaitse; I lisas nimetatud liikide - laanepüü (Bonasa bonasia), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), öösorri (Caprimulgus europaeus), roo-loorkulli (Circus aeruginosus), rukkiräägu (Crex crex), väike-kärbsenäpi (Ficedula parva), värbkaku (Glaucidium passerinum), punaselg-õgija (Lanius collurio), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), nõmmelõokese (Lullula arborea), rüüdi (Pluvialis apricaria), händkaku (Strix uralensis), tedre (Tetrao tetrix), mudatildri (Tringa glareola), millised on III kategooria kaitsealused liigid, elupaikade kaitse ning rändlinnuliikide kaitse;
5) III kategooria kaitsealuste liikide - õõnetuvi (Columba oenas), hallõgija (Lanius excubitor), tõmmuvaera (Melanitta fusca), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus) ning punajalg-tildri (Tringa totanus) kaitse.

’Kirjeldus:
Luitemaa looduskaitseala asub Pärnumaal Häädemeeste, Tahkuranna ja Surju vallas. Kaitsealasse kuuluvad alad võeti osaliselt kaitse alla juba 1964. aastal, maastikukaitseala sai uued eeskirjad 2000. aastal. Alal esinevad rannaniidud, soo- ja metsakooslused, Antsülusjärve ja Litoriinamere rannaluited ning I ja II kategooria kaitsealused liigid. Rannametsa luited on kõrgusega enam kui 30 m üle merepinna (Eesti kõrgeimad luited T