Nehatu looduskaitseala

Objekti nimetus:
Nehatu looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
1 115,0 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
70,5 ha
Registrikood:
KLO1000175
Pindala kokku:
1 185,5 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Lääneranna vald, Paatsalu küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Rame küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Nehatu küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Hõbesalu küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Pivarootsi küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Muriste küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Nehatu looduskaitseala eesmärk on kaitsta:
1) eluslooduse mitmekesisust, eelkõige rannikulõukaid ja Litoriinamere rannalõukast tekkinud Nehatu sood ning selle eri kinnikasvamisastmes jäänukjärvi, looduslikke ja poollooduslikke kooslusi, vee- ja rannikulinnustiku pesitsus-, sulgimis- ja toitumisalasid ning rändepeatuspaiku, kaitsealuseid liike ning laane-, salu- ja soovikumetsi ja neile metsadele iseloomuliku elustiku mitmekesisust;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas. Need on rannikulõukad (1150*), laiad madalad lahed (1160), rannaniidud (1630*), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad) (6210*), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), lood (alvarid) (6280*), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530*), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210*), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning lammi-lodumetsad (91E0*);
3) kaitsealuseid liike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I lisas, ning nende elupaiku. Need liigid on merikotkas (Haliaeëtus albicilla), hüüp (Botaurus stellaris), laululuik (Cygnus cygnus), luha-sinirind (Luscinia svecica cyanecula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), rukkirääk (Crex crex), sookurg (Grus grus), punaselg-õgija (Lanius collurio), suurkoovitaja (Numenius arquata), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) ja punajalg-tilder (Tringa totanus);
4) kaitsealuseid liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ning nende elupaiku. Need on tiigilendlane (Myotis dasycneme), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja emaputk (Angelica palustris);
5) kaitsealuseid ja ohustatud taimeliike ning nende kasvukohti. Need liigid on vahelmine-näkirohi (Najas marina subsp. intermedia), lääne-mõõkrohi (Cladium mariscus), valge tolmpea (Cephalanthera longifolia) ja kärbesõis (Ophrys insectifera);
6) kaitsealuseid linnu- ja käsitiivaliste liike ning nende elupaiku. Need on mustsaba-vigle (Limosa limosa), rooruik (Rallus aquaticus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), põhja-nahkhiir (Epitesicus nilssonii) ja pargi-nahkhiir (Pipistrellus nathusii);
7) hallhanede (Anser anser) koondumis- ja sulgimisalasid;
8) Porsiku kadakaid ja kaitsealale jäävaid kaitstavaid looduse üksikobjekte.

’Kirjeldus:
Nehatu looduskaitseala asub Lääne- ja Pärnumaal Hanila ja Varbla vallas. Nehatu soo võeti kaitse alla 1957. aastal. Kaitseala on loodud Nehatu soo, praeguste ja endiste merelahtede roostike ning vee- ja rannikulinnustiku kaitseks. Nehatu soo on kujunenud endise merelahe kinnikasvamise tagajärjel umbes 4500 aastat tagasi. Seal leidub väikseid reliktseid madalaveelisi jäänukjärvi. Soopinna kõrgus on 2,5-3,8 m. Nehatu soos esinevad ühed suuremad Atlantilise kliimaperioodi relikti - lääne-mõõkrohu kogumikud Eestis. Kaitseala on tähtis lindude rändepeatuspaik. Ala pindala on 1016,6 ha.

Kaitstavad loomaliigid: Haliaeetus albicilla, Circus aeruginosus, Tringaea, rändel Grus grus.

Kaitstav taimeliik: Cladium mariscus. (Keskkonnaekspertiis, 2000)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6489533 58°32'43" N
Y 479877 23°39'15" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
11.07.1957
Viimane kanne:
30.12.2019, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Nehatu LKA, Muriste skv. 77 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Nehatu LKA, Nehatu pv. 403,3 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Nehatu LKA, Nehatu skv. 686,8 sihtkaitsevöönd V - Maastikukaitseala
Nehatu LKA, Tõitse skv. 18,3 sihtkaitsevöönd V - Maastikukaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000175&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles