Keeri-Karijärve looduskaitseala

Objekti nimetus:
Keeri-Karijärve looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
1 678,4 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
241,4 ha
Registrikood:
KLO1000285
Pindala kokku:
1 919,8 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Tartumaa, Nõo vald, Vissi küla;Tartumaa, Elva vald, Võsivere küla;Tartumaa, Nõo vald, Meeri küla;Tartumaa, Elva vald, Härjanurme küla;Tartumaa, Elva vald, Ridaküla küla;Tartumaa, Elva vald, Külaaseme küla;Tartumaa, Nõo vald, Keeri küla;Tartumaa, Tartu linn, Rõhu küla;Tartumaa, Elva vald, Karijärve küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Keeri-Karijärve looduskaitseala võetakse kaitse alla:
1) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede (3140), looduslikult rohketoiteliste järvede (3150), fennoskandia madalike liigirikaste arurohumaade (6270*), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), lamminiitude (6450), fennoskandia puisniitude (6530*), nõrgalt happeliste liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) ning sanglepa ja hariliku saarega lammimetsade (91E0*) kaitseks;
2) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide - hingi (Cobitis taenia) ja vingerja (Misgurnus fossilis), kes on ühtlasi ka III kategooria kaitsealused liigid, elupaikade kaitseks;
3) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide, mis on ühtlasi ka II kategooria kaitsealused liigid, kaitseks;
4) nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide - musträhni (Dryocopus martius), hallpea-rähni (Picus canus), rukkiräägu (Crex crex), herilaseviu (Pernis apivorus), händkaku (Strix uralensis), soo-loorkulli (Circus pygargus), roo-loorkulli (Circus aeruginosus), väike-kärbsenäpi (Ficedula parva), laanepüü (Bonasa bonasia), mustviirese (Chlidonias niger), sookure (Grus grus), täpikhuigu (Porzana porzana), jõgitiiru (Sterna hirundo) ja nõmmelõokese (Lullula arborea), kes kõik on ühtlasi III kategooria kaitsealused liigid, ning teiste nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide, kes on ühtlasi I ja II kategooria kaitsealused liigid, kaitseks;
5) I kategooria kaitsealuse taimeliigi ning III kategooria kaitsealuste liikide - suure käopõlle (Listera ovata), kahkjaspunase sõrmkäpa (Dactylorhiza incarnata), balti sõrmkäpa (Dactylorhiza baltica), vööthuul-sõrmkäpa (Dactylorhiza fuchsii), roheka käokeele (Platanthera chlorantha), hariliku ungrukolla (Huperzia selago), karukolla (Lycopodium clavatum), roomava öövilke (Goodyera repens), kahelehise käokeele (Platanthera bifolia) ja vesirooside (Nymphaea sp.) kaitseks.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6465579 58°18'26" N
Y 642902 26°26'17" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
28.02.2006
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Keeri-Karijärve LKA, Keeri-Karijärve pv. 1 497,8 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Keeri-Karijärve LKA, Kõia skv. 169,5 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Keeri-Karijärve LKA, Meeri skv. 70,3 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Keeri-Karijärve LKA, Võsivere skv. 182,2 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000285&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles