Suuremõisa jõgi

Veekogu nimetus:
Suuremõisa jõgi
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE1164300
Kood:
1164300
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Hellamaa küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kalgi küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Leerimetsa küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Loja küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Partsi küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Reikama küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Sakla küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Salinõmme küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Suuremõisa küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Valipe küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Viilupi küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Jõed kantud nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik", 1986.

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine merre
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
56.9 km²
Pikkus lisaharudega:
15.5 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 58,5 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 56,7 km² - 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik - 56,9 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
15.1

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 155,42 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 14,62 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 33,01 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 308,62 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Keskkonnaload

L.VV/327075 Vee erikasutusluba lisa 1 AS Kärdla Veevärk 01.12.2015

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1164300&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles